یکشنبه, 19 می, 2024

گفتگوی یوسف کُر با سرهنگ خطیبی

سرهنگ خطیبی کیست؟
بیوگرافی کوتاه:
متولد اوُمچالی، سرهنگ ارتش ایران ، عضو مرکزیت سازمان نظامی حزب توده که سال ۱۳۳۳ لو رفت و سرهنگ خطیبی موفق شد به شوروی پناهنده شود. او در ترکمنستان حقوق-تاریخ تحصیل کرده تا آخر عمر در انستیتوی تاریخ ترکمنستان به پژوهش و ترجمه مشغول شد.

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts