یکشنبه, 19 می, 2024

اگر انقلاب 1906 میلادی را بجای «انقلاب مشروطیت»، «انقلاب قانونیت» می نامیدند

 امروز 28مرداد 1332 یعنی 68مین سالروز کودتای 28مرداد 1332 ، یکی از رویدادهای تلخ وتاریخی ایران است. وقتی با مراجعه بچند سایت وفیسبوک کوشیدم تا دراین رابطه نوشته ها واظهارهایی بیابم، علاوه بر چند مطلب و گفتگوی صوتی- تصویری، کامنتی به شعاری بمناسبت پنجم اوت 1906 سالروز انقلاب مشروطیت دقتم را جلب کرد. گفتم: کودتای 28مرداد 1332 یکی از پیامدهای شکست انقلاب مشروطیت 1906/1285 شمسی است. پس شعار وکامنت را خواندم و شروع کردم به نوشتن کامنت ویا اظهار نظر خودم.

ابتدا شعار و خلاصه کامنتی که مشاهده نموم : 1- دوستم رسول نوشته بود: گرامی باد یاد انقلاب مشروطیت مردم کشورما یعنی اولین انقلاب دمکراتیک درشرق از مصر تا چین،

2- انقلاب مشروطیت دمکراتیک نبود. اگر انقلاب مشروطه با انقلاب یا شورش بهمن۵۷ مقایسه شود آری حق با شماست.   

و حالا کامنتم  

انقلاب 1285ش- 1906 میلادی- که ایران را صاحب قانون اساسی ومجلس قانونگذاری ازجانب نمایندگان مردمان ایران نمود را، اگر بجای «انقلاب مشروطیت»، «انقلاب قانونیت» می نامیدند، به احتمال قوی پیامدهای بهتری میداشت. دراینصورت انقلاب باعث می شد مردمان بیشتری از کشور متوجه اهمیت «قانون»شوند و آنرا گرامی بدارند.

  احمد شاه قاجار در احترام به استقلال سه قوه درکشور، خودش  را از حکومتداری کنار کشید. یعنی بجای شاه حکومتگر، شاه سلطنتی شد. ولی فرصت طلبان وابسته به بیگانگان بجای تحکیم وضعیت مستقل ماندن سه قوه بفکر برقراری دیکتاتوری شاهنشاهی از نوع راسیستی با عنوان آریامهری افتادند. درنتیجه رضا پهلوی اول که ازطریق کودتای نظامی قدرت را قبضه کرد، بخواست روحانیت پیروی گرایان مقلدی( تشیع نوع امامیه ای)از جمهوریت دست کشید ومجلس را از مردم گرفت و به آلت و ابزار خود تبدیل نمود. اینکار رضا پهلوی منجر به تحکیم حکومت دیکتاتوری شاهنشاهی آریامهری گردیده  شرایط گذار به دیکتاتوری روحانیت پیروی گرایان مقلدی را فراهم نمود.

 قشر روحانیت پیروی گرایان مقلدی، مردم را نادان و ناتوان وخودشان را علما یعنی همه چیزدان دانسته به خواسته هایش توجهی ندارد. خلاصه اینکه کشور دُچار وضعیت فلاکت بار امروزی گردید وشاه الهی ها اوضاع را مناسب دیده، در راه برگرداندن کشور به دوره دیکتاتوری پهلوی امیدوارانه فعال شدند و موفقیت هایی هم بدست آوردند.

حال بخاطر وضعیت فلاکت بار کنونی که از پیامدهای شکست انقلاب مشروطه توسط رضا شاه پهلوی است، حساسیت نشان دادن به گرامیداشت یک واقعه ی مثبت از دیدگاه تاریخی چه فایده ای دارد؟   

 یوسف کرُ

 پنج5شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ – ۱۹ اوت ۲۰۲۱

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts